Menu
Your Cart

זכרון אהרן

Model: ESCM-1
תשובות ופסקים בעניני חושן המשפט להגאון רבי משה אליהו ווינמן שליט"א דומ"צ בבי"ד "הטוב והישר", מבכירי חברי המכון. ..
$24.00
Otzar Midrashei Eicha  /  אוצר מדרשי איכה
Out Of Stock
Model: OMA-1
מדרש איכה רבה עם כל המפרשים "יפה ענף", "ולא עוד אלא", "זכירהלחיים", "מדרש איכה" נוסח כת"י, "מדרש זוטא" "מדרש לקח טוב" מהדורה מחודשת בתוספת אלפי מ"מ והדגשות הפס’ הערות ופירושים. ..
$20.00
Model: OME-1
אוצר מדרשי אסתר בו באו מדרש רבה השלם על אסתר בתוספת כל המפרשים ובראשם הפירוש "יפה ענף" ועוד עשרה מפרשים וכל המדרשים הקטנים שנדפסו על אסתר. ודרשות מהר"י שטייף מכת"י על ז’ אדר. ..
$24.00
Model: SOMR-1
אוצר מדרשי רות בו באו מדרש רבה השלם על רות  בתוספת כל המ פירוש היפה ענף למהר"ש אשכנזי ועוד ארבע עשר מפרשים, כמו"כ נוסף פירוש משיב נפש על מגילת  רות לרבינו הב"ח, וכן פירוש החת"ס. פרשים ובראשם ..
$24.00
Model: OMK-1
אוצר מדרשי קהלת. מדרש קהלת רבה. עם כל המפרשים..
$24.00
Model: OMA-2
בו נקבצו ובאו אוצר גדול מאוד של פיוטים שירים ותפלות וקינות וזמירות לזמני ומועדי השנה ומאורעות שונות נדירות ביותר, שנתחברו על ידי גאוני ומאורי הדורות אשר בפולין ואשכנז בשנות הש’ והת’ ובחלקם גדול עם פירושיהם. מהדורה מפוארת ביותר בתוספות עיבוד מושלם ניקוד מלא מבואות ותולדות המחברים ומפתחות...
$70.00
Model: SEC-1
 ספר יסודי בשבח חכמת הקבלה ובגנות הפילוספיה..
$16.50
Model: SGA-1
 להמקובל האלוקי מוהר"ר אפרים פאנצירי זצוק"ל מגדולי תלמידי מוהר"ח ויטאל זצוק"ל מכי"ק ובו הרבה חידושים וגילוים מתורתו של האר"י הקדוש שלא נדפסו מעולם..
$27.00
Model: SDH-1
 יו"ל במהדורה חדשה באותיות מאירות עינים בהגהה מדוקדקת בתוספת מראי מקומות ביאורים והערות ומפתחות ומבואות. נדפס לראשונה בקושטא בשנת תק"ה ..
$19.00
Model: SDH-2
למעלה משלוש מאות דרשות נפלאות מאד בגודל עמקותם ובהיקפם מסודרים לפי זמני ומועדי השנה ולפי מאורעות שונים .כולם נדפסו מכי"ק, בתוספת ביאורים לבאר דבריו העמוקים ומפתחות מפורטים על סדר הנושאים בתוספת תולדות חייו  הקדושים וחיי משפחתו וצילומי מסמכים נדירים..
$32.00
Model: HMS-1
Delve into the Haggadah with commentaries, essays, piskei halachos, and words of wisdom from the famous Rabbi Yonasan Steif Z"l, Rav of Kahal Adas Yereim in Brooklyn...
$19.00
Model: SCH-2
 חידושי מסכת ברכות • שיעורי תורה • דיני חדש • מכירת חמץ • הערות בשו"ע. סודר הוגה ונערך מחדש עפ"י כת"י בתוספת מקורות והשוואות מהדורות קודמות ומפתחות מפורטים ע"י הרב אהרן וייס..
$35.00
Model: SKY-1
על שו"ע יו"ד סימנים א’- קי"א’ מהגה"ק ר’ יונה לאנסדופר זצוק"ל בעל שו"ת המעיל צדקה. מהדורה חדשה בתוספת הערות, ומקורות, מפתחות, תולדות המחבר. מהדורה חדשה ומתוקנת..
$23.00
Model: SMO-1
הספר 'מגדל עוז' לרבינו יעקב מעמדין 'היעבץ' אשר מכיל תוכן מקיף לכל חיי האדם מבואו ועד צאתו וכולל הלכות מילה , פדיון הבן וכו' עד רגע הפטירה..במהדורה מחודשת בתוספת הרבה השלמות מכתי"ק. מלווה באלפי ציונים והערות מ"מ ומפתחות מקיפים. הספרים כוללים את הספרים:  בר..
$29.00
Model: MORA-1
הספר 'מדרש אותיות דרבי עקיבא השלם' להתנא האלוקי רבי עקיבא בהוצאת זכרון אהרון מהדורה מושלמת בתוספת חלק שלישי מכתב יד שלא נדפס מעולם, מנוקדת, ומלווה בביאורים ופירושים מגדולי רבותינו ופירושים קדמונים לראשונה מכת"י. ציונים והערות ומבואות על כל מדרש..
$23.00
Model: SMB-1
מדרש בראשית זוטא לרבינו שמואל מסנות אשר היה מרבותינו הראשונים בעל המדרש דניאל וכו', והינו מדרש נפלא מאוד עם ביאורים ופירושים על כל חומש בראשית במהדורה מחודשת ומושלמת מנוקדת ובתוספת ציונים והערות ..
$15.50
Model: SMV-1
מדרש והזהיר 'לרבינו חפץ אלוף מחכמי הגאונים הינו מדרש קדום ונפלא מאוד על סדר שמות ויקרא במדבר, עם פירוש יסודי 'ענפי יהודה' להרה"ג ר' ישראל מאיר פריימן ז"ל אב"ד איסטרהא חתנו של בעל הערוך לנר.מהדורה מחודשת מנוקדת ומוערת ..
$24.00
Model: MCAH-1
הספר 'מדרש חדש' על התורה הינו מדרש חדש ונפלא על כל התורה אשר מופיע בשלמות מכתבי יד במהדורה מושלמת מנוקדת ובתוספת ביאורים ופירושים ציונים והשוואת וכן תורה אור השלם..
$20.00
Model: SMST-1
מדרש שכל טוב אשר חיברו רבינו מנחם ב"ר שלמה בזמן רבותינו הראשונים. יו"ל במהדורה חדשה ומפוארת מוגהת היטב , בהדגשת כל הפסוקים , הוספת ציונים מראי מקומות וביאורים.  . חומש בראשית ושמות . ..
$20.00
Model: MSS-2
  חידושים אמרות ודרושים על סדר הפרשיות והפוסקים. כולל לימודי השם הלימודים היוצאים מפסוקי התורה בעניני מ"ע ול"ת ומדות מלוקט מכל ספרי חז"ל עם ביאורים וחידושים..
$32.50
Model: SMH-1
ביאור נרחב על כל שבע מצוות בני נח פרטיהם בשלושה מדורים: חלק ראשון: על מצוות האמונה, חלק שני: על מצוות שבנ"א למקום,ביאור גדול על מצוות בני נח. מכון זכרון אהרן ..
$20.00
Seder Mitzvas Hanashim  /  סדר מצוות הנשים
Out Of Stock
Model: SMH-1
 שאלות ותשובות מאת א' מגדולי הפוסקים בקראקא מתלמידי הרמ"א. כולל צלום סדר מצות הנשים מהדורת שמ"ה..
$13.75
Model: PDK-1
מהדורה חדשה עם הוספות מרובות ובינהם קונטרס תשובות וחידושים ממרן הגר“ח קניבסקי שליט“א..
$25.00
Model: KM-1
והוא ספר נדיר ונפלא כדרך ההלכות קטנות, מסודר מחדש בתוספות ביאורים וציונים ומפתחות, ובצירוף ספריו הנדירים פתיל תכלת פירוש נפלא לאזהרות ר' שלמה אבן גבירול, זכרון לבני ישראל עם ביאור באר משה. אורח מישור מוסר והנהגות...
$20.00
Model: SEH-1
 רבי אליקום געץ מגדולי הדורות בשנות הת’ מעובד  מחדש בתוספות ציונים ומ"מ מפתחות ותולדות המחבר, ובצירוף ספרו הנדיר רפדוני בתפוחים על מאמרי רבה בר בר חנה. ..
$20.00
Model: SGA-2
רבי יהודה אריה לייב תאומים מבראד שו"ת בארבע חלקי השו"ע בשני כרכים, מהדורה מחודשת עם כל המעלות ציונים והערות מפתחות ותולדות רבינו ..
$51.00