Menu
Your Cart

קבלה

Model: CANTI-1
The Torah is not only read…it is sung!The musical notations – commonly referred to as “trop” – that accompanies every public Torah reading, were transmitted at Sinai along with the written and oral Torah. The trop, in addition to conveying meaning, emotion, and proper pronun..
$54.00
Model: CVKK-1
קווים למשנתה של הקבלה ותולדותיה, “דעת” חכמה” ו”אתיקה” בקבלה...
$15.00
Model: ChaliZo
דברי החכמים החשובים ביותר בכל הדורות על החשיבות לימוד הזהר..
$39.00
Model: DeriMelo
בו ארבעים ותשעה דרישות וחקירות בענין המלאכים, שימושיהם, מספרם, מהותם, מציאותם, מעלתם, פעולתם, רכיבתם ושיעבודםובסופו מאמר מרבנו הרמ"ק בסוד הנבואה ומראותיהספר מבוא ופתח לקבלה בלשון מחה וברורה להבין סתרי עליוןספר לחברים על הספר דרישות מלאכים לרמ"ק..
$39.00
Model: SGA-1
 להמקובל האלוקי מוהר"ר אפרים פאנצירי זצוק"ל מגדולי תלמידי מוהר"ח ויטאל זצוק"ל מכי"ק ובו הרבה חידושים וגילוים מתורתו של האר"י הקדוש שלא נדפסו מעולם..
$27.00
Model: GIEG
ספר גינת אגוז / ר' יוסף ג'יקטיליה. חזר למלאי 23/10/17 ספר 'גינת אגוז' נחלק לשלשה חלקים: חלק השמו"ת, חלק כ"ב אותיות וחלק הנקו"ד.הוצאת החיים והשלום. ר' יוסף בן-אברהם ג'יקטיליה נודע גם כמהר"י ג'יקטיליה (ה'ח', 1248 - ה'ס"ה, 1305 לערך) מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13רבי יוסף נולד בקסטיליה והיה תלמיד..
$30.00
Model: GMAA-1
מסכת אצילות והוא ברייתא בחכמת הקבלה לחכמים קדמונים בזמן דוד המלך ע"ה. וכבר נדפסה כמה פעמים כאיגרתא דלא מקריא. ועתה הדפסנוה מחדש עם ביאור מעט הכמות ורב האיכות גנזי מרומים כשמו כן הוא מבאר בדרך קצרה חכמה עליונה הגנוזה בתוה"ק מאת הרב הגאון הגדול פאר הדור המקובל האלהי, צדיק וישר המפורסם בענוה ויראת חטא ..
$24.00
Model: HAEBEKA
ספרי הערכים בקבלה והם שלשה ספרים: ספר מאורי אור (מאורת נתן) מפתח נפלא לערכי חכמת הקבלה והשמות הקדושים מאת הרה"ק המקובל האלקי רבי מאיר פאפיראש זצללה"ה מגורי האריז"ל עם הגהות ותיקונים מכת"י הגה"צ רבי נתן נטע הכהן אבד"ק קאליבל זצ"ל, והגה"צ רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל ספר ציצים ופרחים (לקט אורות) מ..
$29.50
Model: HHLC-1
 האילן הקדוש לרמח"ל - כללות חכמת האמת לרמח"ל הכוללים בקצרה כל עיקרי ושורשי חכמת האמת על פי תורת רבינו האר"י זללה"ה - עם ביאור הפותח ומברר את קוצר לשון רבינו ע"פ דבריו שבשאר חיבוריו הקדושים ומתוך כתבי מהרח"ו זללה"ה..
$22.50
Model: Hadrask
מדרש הנעלם מגילת רות ע”פ נוסח הגר”א. יו”ל עפ”י כת”י בתוספת הערות, מקורות וציונים..
$16.00
Maaseh Merkava - Markevois Paroh - Volumes 3,4,5   /       מעשה מרכבה - מרכבות פרעה כרכים ג,ד,ה
Out Of Stock
Model: MMMP-3
.מעשה מרכבה - מרכבות פרעה ג' כרכים / הרב מאיר אליהו שליט"אמאז ומתמיד סיקרן את המין האנושי מה עובר האדם בתהליך פטירתו מן העולם, החל מההוראה הראשונה לסילוקו בראש השנה, חתימות הגזרה עליו ביום הכיפורים והושענא רבא, מסירת הפתקים בשמיני עצרת, סילוק הצלמים שלו ל׳ יום קודם פטירתו, ומה עובר בשער פטירתו ואת מ..
$200.00