Menu
Your Cart

שאלות ותשובות

Model: KBAA-1
כל בו על אבלות שלושה חלקים בכרך אחד חלק ראשון מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות. קריעה, טהרת המת. כבוד המת. כהן ומת. הספד לוית המת דיני אנינות, קבורה ובית הקברות. פתיחת הקבר, פינוי עצמות. כהן ובית הקברות. שבעה ימי אבלות. שלשים י"ב חודש קדיש. מצבה יארצייט, הזכרת נשמות..
$20.00
Model: SGA-2
רבי יהודה אריה לייב תאומים מבראד שו"ת בארבע חלקי השו"ע בשני כרכים, מהדורה מחודשת עם כל המעלות ציונים והערות מפתחות ותולדות רבינו ..
$51.00
Model: SUH-1
שאלות ותשובות לרבי דוד הכהן, נערך מחדש , נוספו כל הסימנים שנשמטו מהצנזור, הערות, מפתחות ציונים ותולדות המחבר.  ..
$21.50
Model: SLR-1
רבי אברהם די בוטון זלה“ה בעל ”לחם משנה“ יוצא לאור מחדש בעריכה מחודשת מראי מקומות הערות הארות מפתחות ותולדות המחבר.  ..
$21.50
Model: SUM3-3
הספר המפורסם מאחד מגדולי הפוסקים מהדורה חדשה מוגהת עפ"י כת"י ודפו"ר, מפוסקת ומקוטעת בתוספת מראי מקומות ומפתחות הענינים, ש"ס וספרים. ..
$77.00
Model: SUMM-1
 רבינו שלמה לוריאמהדורה מושלמת ומפוארת מוגה עפ“י דפו“ר, בתוספות תשובות חדשות ביאורים והערות והשואות מפתחות ותולדות רבינו הנהגות המהרש“ל זמירות המהרש”ל, ספר מנורת זהב טהור עפ“י דפו“ר וכת“י עם ביאורים והערות..
$22.50
Showing 1 to 100 of 302 (4 Pages)